Developed by JoomVision.com

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Bilgisayar Destekli Sınav

Türkçeyi yeni öğrenenlere yönelik bilgisayar teknolojisini nasıl kullanabiliriz? Y.T.Ö’de (Yabancılara Türkçe Öğretimi) bilgisayar destekli sınav hazırlanması nasıl olmalıdır? Ne tür programlar kullanabiliriz? Bu sınavların yeni öğrenenlere ne gibi faydaları ve zararları vardır? Sahada kullanılan tecrübe edilen bu soruların cevaplarını...

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Bilgisayar Destekli Sınav

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Drama Tekniğinin Rolü

Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde genellikle öğretmen merkezli ve dilbilgisi odaklı geleneksel teknikler kullanıldığı için dilin en önemli işlevlerinden biri olan iletişimsel boyut göz ardı edilebilmektedir. Bu yüzden yabancı öğrenciler Türkçeyi öğrenirken, geleneksel metotların kullanımında kendilerini güvende hissetseler...

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Drama Tekniğinin Rolü

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Video

Dünyada üç bine yakın dilin bulunmasına karşın ikinci dil olarak öğrenilen dillerin sayısı oldukça azdır. Bir dilin başka milletler tarafından öğrenilmesini önemli kılan ölçütlerin başında o dili konuşan ülkenin politik, kültürel, ticari ve ekonomik durumu gelmektedir. Dünyada en çok öğrenilen diller arasına Türkçe girmektedir....

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Video

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Metodoloji

Yabancılara Türkçe öğretiminde yaklaşım, yöntem ve teknik konuları, çok üzerinde durulmayan ve tartışılmayan hususlardır. Oysa bu yeni ve önemli alanda çok hızlı gelişmeler olmakta ve Yabancılara Türkçe öğreten merkezler hızla çoğalmaktadır. Modern iletişim araçlarının da hızla yer almaya başladığı ikinci dil öğretiminde...

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Metodoloji
Developed by JoomVision.com
  • YENİ -
Yeni Öğrenenlere Türkçe Öğretimi: Yabancılara Türkçe Öğretiminde Bir Uygulama-Türkçe İle Bir Kahve Molası - Çarşamba, 22 Ocak 2014 15:16
Yeni Öğrenenlere Türkçe Öğretimi: Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türkçe Öğrenme Nedenlerine İlişkin Bir Durum Çalışması - Pazar, 24 Kasım 2013 13:09
Yeni Öğrenenlere Türkçe Öğretimi: Yabancılara Türkçe Öğretiminde Ses Ve Yazı Öğretimi Ve İşlevi - Çarşamba, 02 Ekim 2013 22:02
Yeni Öğrenenlere Türkçe Öğretimi: Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Sözcük Öğretimi Üzerine Bir Değerlendirme - Cuma, 20 Eylül 2013 22:15
Dil Üzerine Yazılar: İnternette Türkçe Kullanımı Sorunları - Cuma, 06 Eylül 2013 21:49
Orange Violet Blue

Siteden tam faydalanmak için: Kayıt olunuz-Sign Up

Arabic English French German Greek Japanese Russian Spanish

    facebook-icon     twitter-icon

Dinleme Etkinlikleri

H Müzik dinleme: Konuyla/temayla ilgili sözlü/söz­süz müzik dinlenir.

H Fiziksel hazırlık: Dinlemeye başlanmadan ön­­ce 3-5 dakika zihin ve bedeni rahatlatacak hareketler ya­pı­lır.

H 4. “Araştıralım”: Konu ile ilgili elde edilen tüm bil­­­giler sınıf ortamında paylaşılır.

H Kendini izleme: Öğrencilerin dinleme sü­re­cin­deki gö­rün­tüleri kamerayla kaydedilir ve ken­di­lerine  iz­le­ti­lir.

H 2. “Çalar Saat”: Öğrenciler deney ve kont­rol gru­bu ola­rak ikiye ayrılır, gruplardan biri din­ler­­ken diğer grup arkadaşlarını gözlemler. Göz­lem­­le­nenlerin din­le­me sırasındaki tutumları ile il­gili not­lar alınır. Gruplar süre sonunda saatin çal­­masıyla rol değiştirir. Dinleme son­rası alınan not­lar paylaşılır.

H 5. Grup tartışması: Yaşanılan çevredeki en önemli sorunu belirlemek, batmakta olan şirketlerini kurtarmak, bireysel başarılarını arttırmak gibi konuları tartışmak üzere  birer grup oluşturularak bu çerçe­ve­­de  söz alınır. Bkz kılavuz

 

H Kaf Dağı’na Yolculuk” : Bir masal din­le­ne­rek çalışma kağıtları doldurulur, masalın sonu de­ğiştirilerek yeniden kurgulanır.

H “Sıra Sende”: Dinleme/izleme süreci yarıda ke­silerek dinlenenin/izlenenin devamı tahmin edilir.

H   Çizgi film/ film/animasyon izleme: Ka­za­nımlara yönelik olarak hazırlanan çalışma kâ­ğıtları  izlenen  çizgi filmden/ filmden/animasyondan ha­reketle doldurulur. İzlenenden yola çıkılarak grup içinde kısa konuşmalar yapılır. bkz kılavuz

H  3. Eşleştirme:

-Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen kelimeler karşılıklarıy­la eşleştirilir.

- Kelime, yerine kullanılabilecek eş ya da yakın anlamlısı ile eş­leş­tirilir.

- Kelime zıt anlamlısıyla eşleştirilir.

H 3. Listeleme: Dinlenenlerden/izlenenlerden hareketle kelime, deyim ve atasözü listeleri oluşturulur.

H 4. Zihin haritası oluşturma: Din­le­nen­le­rin/iz­­le­nenlerin hatırlanmasına yardımcı olacak anahtar kelimeler yazılır.

H 5. Başlık çalışması:

- Başlığın çağrıştırdıkları ile ilgili şema oluşturulur.

- Dinlenenlere/izlenenlere farklı başlıklar bulunur.

H 11. Örnekleme:

- Verilen açıklamaya örnek bulunur.

- Verilen örneğin açıklaması bulunur.

- Kişisel deneyimlerden örnekler verilir.

H  17. Kurgulama:

-Dinlenendeki/izlenendeki olayların öncesine dair hikâyeler oluşturulur.

-Dinlenendeki/izlenendeki olayların sonrasına dair hikâyeler oluşturulur.

-Dinlenendeki/izlenendeki olayların kurgusu değiştirilir.

H 19. Şiir dinleme:

- Kaset, CD, öğretmen veya öğrencilerden şiir dinlenir. Dinlenen şiirdeki kafiyeli sözler bulunur.

” 21. Müze ziyareti: Millî ve evrensel değerleri tanımak amacıyla yakın çevredeki müzeler ziyaret edilir. Ziyaret sırasında rehber dinlenir ve notlar alınır. Bkz kılavuz

H 6. Soru bankası oluşturma: Dinle­nenle­/iz­le­nen­­le ilgili sorular hazırlanır. Hazırlanan sorular bir kutuda toplanır. Ku­­rada seçilen soru, nitelikli bulunursa hazırlayan ve ce­vaplayan alkışlanır.

H “Dinlediklerimi Resimliyorum”: Din­le­nen­le­rin çağ­rı­şım­ları resimlenir.

H 1. “Beğendim, çünkü...”: Din­lenilen­le­rin/iz­le­nilenlerin beğenilme se­be­­bi­nin açıklandığı bir çi­zelge hazırlanır. (çalışma kağıdı numarası ver!)

H   Listeleme: Dinlenende/izlenende geçen yer ad­ları not edilir.

Sözlük oluşturma: İsim veya fiillerden sözlük oluşturulur.

H  4. “Çin Seddi”: Ortaya iki paralel çizgi çizilerek hayalî bir Çin Seddi oluşturulur. Bir muhafız seçilir. Muhafızın görevi belirsiz sesler çıkararak tekerlemenin söylenmesini engellemektir. Beşer kişilik iki gruba ayrılan öğrencilerden ezberlediği tekerlemeyi söyleyenler muhafızı geçerek Çin Seddi’ni aşmış sayılır.

H  6. Eşini Bul:

- Belli sayıda seçilen atasözleri ikiye bölünerek bir sütuna yerleştirilir. Diğer sütuna ise ata­söz­le­ri­­­nin parçaları karışık olarak dizilir. Öğ­ren­ci­ler­den parçaları eşleştirerek atasözünü bir­leş­tir­me­le­ri istenir.

- Öğrencilerden kelimeleri karışık olarak söy­le­nen­ atasözünü düzenli hâle getirmeleri istenir.

- Atasözü ve deyimler için hikâyeler oluş­tu­ru­lur.

 

H Müzik dinleme: Konuy­la/temayla ilgili sözsüz müzik dinlenir.

H Bir konu belirlenerek dinleme öncesi sorular hazırla­nır. Her öğrencinin hazırladığı sorular yazılır. Sonra amaçları aynı olan kişiler bir araya geti­rilerek üç kişilik gruplar oluştu­rulur. Sorular birleştirilip tek bir listeye dönüştürülür. Daha sonra kaydedilmiş bir konuşma dinlenir veya bir film  izlenir. Dinlediklerinin/izlediklerinin ha­zır­lanan sorulara cevap verip ver­mediği veya nasıl cevap ver­di­ğine dikkat edilir. Alınan ce­­vaplar grup arkadaşlarıyla kar­şı­­laş­tırılır. Anlaşılmayan nok­talar yeniden izlenerek/din­le­ne­rek öğrencilerin hangi ip uç­la­rı­na dikkat etmedikleri öğret­me­nin yar­dımıyla bulunur.

H Gündem oluşturma: Ko­nuy­la ilgili gündemdeki bir gazete, televizyon haberi veya kitap sı­nıf ortamında paylaşılarak din­lenecek konuya ilgi uyandırılır.

H Sorulara yönelik dinleme: Dinleneceklere/izleneceklere yö­­­ne­lik olarak hazırlanan so­ru­lar, daha önceden oluş­turulan gruplara  dağıtılır. Dinleme, sorulara cevap aramaya yönelik olarak yapılır.

H  Dinlenecek/izlenecek ko­nuy­la ilgili zihin haritası oluş­tu­ru­lur.

Kurgulama:

-Reklam yeniden kurgulanır.

-Hikâye yeniden kurgulanır.

-Masal yeniden kurgulanır.

.

H Hatıra dinleme:

- Ünlü bir kişinin hatırası kendisinden/kasetten dinlenir.

- Yakın çevredeki birinin hatıraları dinlenir

H 33. Drama: İzlenenden ha­re­ketle canlandırma  yapılır.

H 34. Not etme: Dinlenendeki sayısal veriler not edilerek çıkarımlarda bulunulur.

 

H 35.Tutum belirleme: Ko­nuş­ma­cının tutumunu be­lir­gin­leş­ti­ren ifadeler listelenir.

H Senaryo oluşturma: İz­le­nen­den hareketle farklı senaryolar ta­sarlar.

H 4. Fikrini belirtme: Öğ­ren­ci­le­re beyaz ve kırmızı kartlar da­ğıtılır. Konuşma devam eder­ken konuşmacının fikrine ka­tı­lan­lar beyaz, katılmayanlar kır­mı­zı kart gösterirler.

H  Müzik dinleme: Ko­nuy­la/temayla ilgili sözsüz müzik dinlenir.

H Fiziksel hazırlık: Dinlemeye başlamadan önce zihin ve bedeni rahatlatacak hareketler yapılır.

H 3. Beyin fırtınası: Katı­lım­cı­la­rın her birinin ko­nuy­la­ ilgili düşünceleri, hiçbir sınırlamaya tâbi tutulmadan not edilir; sınıflandırılır.

H  2. Münazara: Düzenlenen bir münazarada dinleyici veya izleyici olarak yer alınır.

H  Bulmaca:

-Dinlenenlere/izlenenlere yöne­lik olarak hazırlanmış bulmaca çözülür.

-Dinlenenlere/izlenenlere yö­nelik olarak hazırlanmış bulmacada saklı kelimeler veya kavramlar bulunur.

H  10. Çelişeni bulma:

- Konuşmanın bütünlüğünü bozan ifadeler bulunur.

-Dinlenende/izlenende anlam bakımından çelişen ifadeler bulunur.

17. Diyalog tamamlama: Dinlenen metinle paralel olarak verilen çalışma kâğıdındaki boş bırakılan yerler uygun konuşma cümleleri ile tamamlanır.

H 17. Ben olsaydım: Kahraman ve­ya konuşmacının yerine ge­çil­e­rek  onların duygu ve düşünceleri ifa­de edilir.

H 22. Sıraya koyma: Din­le­nen­lerdeki/izlenenlerdeki za­man­­, olay, kişi, yer ve bilgiler sı­­ralanır.

H Kasetten, CD’den hatıra dinlenir.

HTek kişilik oyun izlenir.

H Film izlenir.

H  Hikâye dinler.

- Kaset veya CD’den dinlenir.

- Arkadaşından veya öğ­ret­me­­ninden dinler.

H Tezli bir konuşma dinlenir.

H Örnek bir kişinin hayat hikâyesini dinleme

H 24. Balık kılçığı oluş­tur­ma:­ Belirlenen bir so­run, çi­zi­len bir balık kılçığı şek­li­nin başına yazılır, sonra her bir alt sorun balığın bir kıl­çı­ğıy­mış gibi yer­leştirilir. Böylece ana soru­nun ortaya çıkmasına se­bep olan alt sorunlar be­lir­len­miş olur.

H  Farklı yönlerden dü­şü­nü­le­rek­  “Eğer... olsay­dı­/ol­masaydı, ne­ olurdu?” sorularına cevap ara­nır.

 

H Şiir dinleme: Aynı duyguyu işleyen farklı şiirler dinlenir.

H  Duyguyu tahmin et! Öğret­men tarafından basit bir cümle bir teybe beş kere kaydedilir. Her seferinde yeni bir duyguyu yansıtmak için ses tonu değiş­tirilir. Öğrencilerin değişik tonla­malarla söylenen cümlelerdeki duyguları belirtmeleri istenir. Öğ­renciye doğru olarak tespit ettiği her duygu için bir puan verilir.  Sonra her defasında farklı ses tonuyla farklı duygular yansıtıl­ma­ya çalışılarak yeni bir cümlenin beş kez okunması sağlanır. Başa­rılı öğrencilere puan verilir.

7. Listeleme: Dinlenen /izlenen duygu, düşünce ve hayaller şemalaştırılır.

H   11. Küme oluşturma: Küme­lerden birine dinleme/izleme ön­cesi algıları, diğerine dinle­me/izleme sonrası algılar yazılır ve bunlar karşılaştırılır. Ortak olanlar kesişim kümesine yerleş­tirilir.

 

H   Araştırma:

-         Dinlenen bir türkünün hikâyesi araştırılır.

-         Dinlenen şiirin şairinin hayatı araştırılır.

Derleme: Dinlenilen halk hi­kâyesi, masal, tekerleme, bilmece gibi sözlü kültür ürünleri derlenir.

Ezberleme: Her hafta mani, şiir, tekerleme gi­bi türlerden örnek bir metin dinlenerek ez­ber­le­nir.

H Türkü Senden Hikaye Benden: Öğren­cile­re bir türkü  dinletilerek türküyle ilgili öğ­ren­ci­ler­den bir hikaye yazmaları istenir.

H Kelime Salatası: Dinlenen/izlenenlerde ge­çen kelimelerden oluşturulan bulmaca ka­re­le­rin­de­ki harf ve hecelerden yeni kelimeler oluş­tu­ru­lur.

 Kaynak:Türkçe Programı

 

 

Yorumlar 

 
+5 #1 Funda Derin 20-03-2010 02:35
Merhabalar,
Yukarıdaki etkinllikler Türkçe dersi müfredat programı çalışmalarında benim de içinde bulunduğum komisyon tarafından hazırlanmıştır. Kaynağı göstermenizi rica etmek istşyorum.
Saygiılarımla.
Funda Derin
Alıntı
 

Yorum ekle

Yorumlarınız bizim için önemli.Yorumlarınızda lütfen genel ahlak kurallarına riayet ediniz.Biliyorsunuz yorum yazdığınızda IP adresiniz site yönetimi tarafından görünmektedir ve ülkemizde son zamanlarda sosyal paylaşım sitelerinden yapılan uygunsuz yorumlara mahkumiyet verilebilmektedir.Lütfen bunları gözönüne alarak yorum yazınız. turkcede.org


Güvenlik kodu
Yenile

ZİYARETÇİ SAYISI

mod_vvisit_counterBugün15100
mod_vvisit_counterDün25016
mod_vvisit_counterBu Ay497877
mod_vvisit_counterToplam8477609

SİTEDE KİMLER VAR

Şu anda 156 konuk çevrimiçi

REKLAMİCİN