Developed by JoomVision.com

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Bilgisayar Destekli Sınav

Türkçeyi yeni öğrenenlere yönelik bilgisayar teknolojisini nasıl kullanabiliriz? Y.T.Ö’de (Yabancılara Türkçe Öğretimi) bilgisayar destekli sınav hazırlanması nasıl olmalıdır? Ne tür programlar kullanabiliriz? Bu sınavların yeni öğrenenlere ne gibi faydaları ve zararları vardır? Sahada kullanılan tecrübe edilen bu soruların cevaplarını...

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Bilgisayar Destekli Sınav

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Drama Tekniğinin Rolü

Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde genellikle öğretmen merkezli ve dilbilgisi odaklı geleneksel teknikler kullanıldığı için dilin en önemli işlevlerinden biri olan iletişimsel boyut göz ardı edilebilmektedir. Bu yüzden yabancı öğrenciler Türkçeyi öğrenirken, geleneksel metotların kullanımında kendilerini güvende hissetseler...

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Drama Tekniğinin Rolü

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Video

Dünyada üç bine yakın dilin bulunmasına karşın ikinci dil olarak öğrenilen dillerin sayısı oldukça azdır. Bir dilin başka milletler tarafından öğrenilmesini önemli kılan ölçütlerin başında o dili konuşan ülkenin politik, kültürel, ticari ve ekonomik durumu gelmektedir. Dünyada en çok öğrenilen diller arasına Türkçe girmektedir....

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Video

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Metodoloji

Yabancılara Türkçe öğretiminde yaklaşım, yöntem ve teknik konuları, çok üzerinde durulmayan ve tartışılmayan hususlardır. Oysa bu yeni ve önemli alanda çok hızlı gelişmeler olmakta ve Yabancılara Türkçe öğreten merkezler hızla çoğalmaktadır. Modern iletişim araçlarının da hızla yer almaya başladığı ikinci dil öğretiminde...

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Metodoloji
Developed by JoomVision.com
  • YENİ -
Yeni Öğrenenlere Türkçe Öğretimi: Yabancılara Türkçe Öğretiminde Bir Uygulama-Türkçe İle Bir Kahve Molası - Çarşamba, 22 Ocak 2014 15:16
Yeni Öğrenenlere Türkçe Öğretimi: Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türkçe Öğrenme Nedenlerine İlişkin Bir Durum Çalışması - Pazar, 24 Kasım 2013 13:09
Yeni Öğrenenlere Türkçe Öğretimi: Yabancılara Türkçe Öğretiminde Ses Ve Yazı Öğretimi Ve İşlevi - Çarşamba, 02 Ekim 2013 22:02
Yeni Öğrenenlere Türkçe Öğretimi: Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Sözcük Öğretimi Üzerine Bir Değerlendirme - Cuma, 20 Eylül 2013 22:15
Dil Üzerine Yazılar: İnternette Türkçe Kullanımı Sorunları - Cuma, 06 Eylül 2013 21:49
Orange Violet Blue

Siteden tam faydalanmak için: Kayıt olunuz-Sign Up

Arabic English French German Greek Japanese Russian Spanish

    facebook-icon     twitter-icon

Özet

Bu makale Arap öğrencilere Türkçe fiil çekimlerinin öğretiminde karşılaşılan problemleri belirlenme ve çözüm yolları bulmayı hedefliyor. Türkçenin iletişim dili olarak öğretiminde fiil çekimlerinin önemini vurguluyor. Arapça zamanlarla karşılaştırmalı öğretimin esaslarını, hedef dil ile anadil arasında eylem zamanlarında birbirine benzeyen ve benzemeyen yönleri belirlenmeye çalışıyor. Karşılaştırmayı örnek fiil çekim tabloları üzerinde gösteriyor. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde karşılaşılan problemlere değiniyor ve çözüm yolları arıyor.

Anahtar Kelimeler: Türkçe öğretimi, Türkçede zamanlar, fiil çekimleri, Arapçada zamanlar, karşılaştırmalı zamanlar, Arapça ve Türkçede fiiller

Giriş

Her toplum zaman olgusunu kendi  dilinde, kültüründeki konumuna paralel bir formda etkinleştirir ve onunla bağdaşık bir zaman kullanım sistemini geliştirir. Gramatikal kavram olarak zaman sistemleri, dillere göre bazı farklılıklar gösterse de, anlatım bakımından tüm diller aynı eylem zamanlarını ifade etme gücüne sahiptirler. Her dilde farklı zaman kiplerinin olması, toplumların kendi kültürel yapılarına uygun eylem zamanlarını daha sık kullanmaları sonucunda ortaya çıkmıştır. Bir bakıma sosyokültürel sebepler, toplumda daha çok ihtiyaç duyulan zaman kiplerinin gelişmesine yardımcı olurken, daha az kullanılanların da zayıf kalmasına neden olmaktadır. Toplumda aktif olarak işleyen zamanları düzenleyen ve öğretimini yüklenen bir bilim dalı olan dilbilgisinin çok kullanılan zamanlara önem vermesi, onların daha da güçlenmesine katkı sağlamıştır. Yine işleyen zamanların kitaplarda ve özellikle okul kitaplarında yer alıp öğretilmesi, diller arasında farklı zamanların ortaya çıkmasını etkilemiştir. Çünkü bir toplumda az kullanılan bir zaman kipi, tarihî süreç içinde o toplumda unutulmaya yüz tutarken, başka bir toplumda aynı kipin belki daha da yaygınlaşması, diller arası zaman farklarını ortaya çıkarmıştır. Toplumların kültürel yapıları kullanılan zaman türlerini etkiler.

Günümüzde bazı dillerde çok yaygın olan eylem zamanları bir başka dilde çok az kullanılmakta veya bazen hiç kullanılmamaktadır. Bu özellikler o dili konuşan toplumun kültürüyle bağlantılı olarak gelişen olaylardır. Çünkü her toplum kendi zaman kültürüyle sistemleşen dil kapsamında düşünce ve isteklerini ifade edebilme gücünü kazanır. Bu olgu yabancı dil öğretimine yansıtıldığında, hedef dilde olan eylem zamanı anadilde aktif değilse, aynı anlamı taşıyan eylem zamanının oluşturulabileceği anlamına gelir. Bunun için bir dilde eylem zamanlarının ne çokluğu-azlığı ne de öğrenim kolaylığı-zorluğu dillerin zenginliğini göstermez; bu sıfatlarla dillerin nitelenip tabiatlarıyla ilişkilendirilmesi doğru olmaz. Her dilde zamanların oluşumu toplumsal ihtiyaçlara uygun olarak ortaya çıkması bir gerçektir. Arap öğrenciler için hedef dil Türkçe, anadillerine oranla azımsanmayacak sayıda işleyen eylem zamanına sahip bir dildir. Benzer bir durum da  İngilizceyle karşılaştırıldığında ortaya çıkmaktadır. “Arapçada temel zamanlar, İngilizcede olduğu gibi mazi, hal ve istikbal olmak üzere üçe ayrılır. Gramatik açıdan el-mâzî özel bir kalıba sahipken hal ve istikbal, el-muzâri’ adı altında ortak bir forma sahiptir. Arapçada bu üç zaman İngilizcedeki gibi detaylı bir gramatik taksime tabi utulmamakla beraber,  İngilizcedeki 12 zaman formunu eksiksiz karşılayacak Arapça zaman yapıları mevcuttur.”

Günümüz Arapçasının işleyen eylem zamanlarının kemiyet ve keyfiyet olarak Türkçeyle eşdeğer bir durumda olduğu söylenemeyebilir. Bunun sebebi, geçmişte olduğu gibi günümüzde hâlen Arapça öğretim kitaplarının, eylem zamanlarını sadece  el-mâzî  (ﻲﺿﺎﻤﻟا), el-muzâri’ (عرﺎﻀﻤﻟا) ve  el-emr (ﺮﻣﻷا), olarak üç bölüm şeklinde öğretimini sürdürmelerinde aranabilir. Çoğu eylem zamanlarının sistematik olarak öğretimi, dilbilgisi kitaplarının müfredat konuları dışında kalmaktadır. Arapçada gerçekte var olan ve yerine göre kullanılan zaman kipleri, Türkçe zaman kiplerini karşılayacak genişlikte, belki daha da fazla olabilir. Bu sebeple iki dil arasında zaman veya anlam aktarım probleminin eylem zamanlarının tekabül etmediğinden kaynaklandığı söylenemez. Öğretimde karşılaşılan olumsuz etkiler, Arapçada eylem zamanlarının yokluğu veya azlığından değildir, asıl var olan zamanların öğretime uygun bir biçimde Türkçe eylem zamanlarıyla eşleştirilememesinden kaynaklanmaktadır. Bu ise, bir yandan Arapçanın yabancı dil olarak kolay öğrenilmesini engellerken, diğer yandan da Arapların eylem zamanları daha çok olan yabancı dilleri öğrenmelerini olumsuz etkilemektedir. Bunun bir sonucu olarak Arap öğrenciler Türkçe öğrenmeye ilk başladıklarında, Arapça zamanları Türkçe zamanlarla eşleştirme sıkıntısı yaşarlar. Çünkü onlar daha önce kullandıkları halde isimlendirmedikleri yeni eylem zamanlarıyla karşılaşırlar, bu da onlarda Türkçeye karşı bir zaman sendromunun luşmasına sebep olmaktadır. Öğrencinin böyle bir korkuya maruz kalmasını önlemek için eylem zamanlarının karşılaştırmalı öğretiminin özel bir önemi olduğu açıktır.  Çoğunlukla Arap öğrencilerin Türkçe öğrenim hedefleri, Türkçeyi iletişimde ve özellikle de iş ortamında kullanmaktır. Yabancı dil öğrenimi alanında yapılan araştırmalar, “bir yabancı dili öğrenmenin temel amacının yabancılarla iletişim kurmak” için olduğunu ortaya koymuştur.  İletişim eylemi ise, tüm dillerde anlam aktarım aracı olan cümlenin omurgasını oluşturan fiil çekimlerini çok iyi bilmeyi gerektirir. Çekimsiz fiillerle cümlelerin kurulamadığı dikkate alınırsa, fiil çekimlerini bilmenin dilsel iletişimdeki rolü daha kolay anlaşılır. Yani yabancı bir dilde iletişim kurabilmek için o dilin fiil çekimlerini doğru öğrenip kullanabilmekle mümkündür. Öneminden dolayı öğretimde fiil çekimleri daha dikkatli plânlanmalı ve öğretim programında öngörülen hedeflere mutlaka ulaşılmalıdır. Çünkü fiil çekimleri, süresi içinde kavratılmazsa konuşma becerisinin gelişmesini engeller ve öğrencinin öğretimden kopmasına sebep olabilir. “Öğrenmenin gerçekleştiği bağlamda kilit önemi olan yönlerin öğrencileri birey olarak anlamak, öğrenmeyle ilgili ihtiyaç, istek, tarz ve stratejilerini anlamak gerekir. Bunların yanında ders kitabı, yerel koşullar, sınıfın içinde bulunduğu kültür de bu yönlere eklenmesi gerekir”.

Kahire Türkçe Öğretim Merkezinde, Arap öğrencilerin Türkçe fiil çekimlerini öğrenmede karşılaştıkları zorlukları izleme, nedenlerini bulup çözüm üretme çabaları bu çalışmanın ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Uygulamada karşılaşılan problemlerin çözümü için, anadil ile hedef dilde fiil çekimleri yapı, sayı, kullanım sıklığı ve anlam bakımından eşleştirilmeye çalışılacaktır.  İki dilin eylem zamanları arasında tekabül esasına göre mi,yoksa tenakuz esasına göre mi sınıflandırmanın yapılacağı belirlenmeye çalışılacaktır. Türkçe zamanların öğrenimin zor olduğuna dair söylentilerin kaynağı ve doğruluk derecesi araştırılacaktır. Kolaylaştırıcı sebepler aranacak ve bunların neler olabileceği belirlenmeye çalışılacaktır. Türkçenin Araplara yabancı dil olarak öğretimiyle ilgili daha önce yapılan araştırmalar,kitaplar incelenecek onların ortak bulgu ve çözüm önerilerinin sınıf içi uygulamalardaki başarısı veya uygulanabilirlikleri ile ilgili sonuçlar üzerinde durulacaktır.  Türkçe Fiil Çekimlerinin Arap Öğrencilere Öğretimi  Eylem kök ya da gövdesine çekim ekleri getirilerek eylemin çekime sokulmasına eylem çekimi denir. Fiillerin cümle içinde yüklem olabilmeleriiçin çekimli olması gerekir. Fiil çekimleri, fiil kökünün üstüne kip eki veonun üstüne de  şahıs eklerinin getirilmesiyle yapılır. Türkçede iki tür fiil çekim zamanı vardır: Tek zamanlı fiiller, bileşik zamanlı filler. Tek zamanlı fiiller, asıl fiiller ve yardımcı fiiller olarak kendi aralarında iki kısma ayrılırlar. Asıl fiiller kendi başlarına bulunabilen, başka bir kelimenin varlığı üzerine bina edilmeyen fiillerdir. Yardımcı fiiller veya bileşik fiil zamanları ise, kendi başlarına kullanılma imkânı az olan ve başka bir kelime ile birlikte bulunmaya yatkın fiillerdir.

Türkçede dokuz zamanı olan asıl fiiller kendi aralarında, bildirme kipleri ve İsteme kipleri olmak üzere iki kısma ayrılırlar.Bildirme (haber) kipleri: Belli bir zaman kavramını taşıyan esas zamanlardır ve beş kiptir. Bunlar; “belirli geçmiş zaman, belirsiz geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman ve geniş zamandan” oluşur.

İsteme (tasarlama) kipleri: dış dünyada cereyan eden olayları değil de iç dünyaya ait istekler ifade edilirse, tasarlama kipleri içinde verilir. Bu kiplerde bir istek ve bir gelecek zaman kavramı vardır.

“İsteme kipleri istek,dilek-koşul, gereklilik ve emir kavramları veren ” dört zaman kipinden oluşur. Arapçada basit ve bileşik zamanların Türkçedeki gibi kesin bir ayrımı olmayıp bazen bir kip her iki grupta da kullanıldığından bileşik zamanlarla ilgili olarak kısa bir bilgi verilecektir.   Bileşik zamanlı fiiller: Türkçedeki beş esas ve üç yardımcı fiilin hikâye,rivayet ve şart şekilleri bileşik zamanlı fiiller olarak adlandırılır.  Hikâye Bileşik Zamanı: yalın zamanlı bir eylemle ek eylemin oluşturduğu bileşik zamana hikâye bileşik zamanı denir. Ek eylem “dı” ile birleşerek çekime giren ve bileşik zaman oluşturan bildirme kiplerinin hikâye bileşik zamanı  şunlardır.

“Belirli geçmiş zaman, belirsiz geçmiş zaman,  şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman, istek, dilek-şart ve gereklilik kiplerinin bildirdiği zamanların hikâye olarak anlatılmasıdır. Hikâye eki ünlü ve ünsüz uyumuna uyar, şahıs ekleri, hikâye ekleri üzerine gelir, soru eki hikâye ekinden sonra gelir.”

(Tablo:1, Türkçede bileşik eylem zamanları, haber ve dilek kiplerinin olumlu, olumsuz, olumlu soru ve olumsuz soruda üçüncü şahısların aldıkları eklerin karşılaştırılması için hazırlanmış örnek çekim tablosu)

Haber     Kipleri  Dilek    Kipleri

b. g. zam. hik.  bsiz. g. z. hik.   gen.zam. hik.   şim. zam. hik.  gel. zam. hik.   dilek hikaye  istek hikaye  gerek. hikaye.

içtiydi içmi ş ti içerdi içiyordu içecekti içseydi içeydi içmeliydi

içmediydi  içmemişti içmezdi  içmiyordu  içmeyecekti  içmeseydi  içmeseydi  içmemeliydi

içti miydi  içmiş miydi  içer miydi  içiyor muydu  içecek miydi  içse miydi içe miydi  içmeli miydi

içmedi miydi  içmemiş miydi  içmez miydi  içmiyor muydu  içmeyecek miydi  içmese miydi   içmeye miydi  içmemeli miydi

(Tablo:2a, Arapçada bileşik eylem zamanları olan haber kiplerinin olumlu, olumsuz, olumlu soru ve olumsuz soru üçüncü  şahıslarının örnek çekim tablosu)

ىدﻮﻬﺸﻟا ﻰﺿﺎﻤﻟا ﺔﻳﺎﻜﺣ  ﻰﺿﺎﻤﻟا ﺔﻳﺎﻜﺣ ﻲﻠﻘﻨﻟا    لﺎﺤﻟا ﺔﻳﺎﻜﺣ    عرﺎﻀﻤﻟا ﺔﻳﺎﻜﺣ    ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟا ﺔﻳﺎﻜﺣ

بﺮﺷ نﺎآ   بﺮﺷ ﺪﻗ نﺎآ   بﺮﺸﻳ نﺎآ   بﺮﺸﻳ نﺎآ   بﺮﺸﻴﺳ نﺎآ

بﺮﺸﻳ ﻢﻟ نﺎآ   ﺐﺘﻜﻳ ﻢﻟ نﺎآ   بﺮﺸﻳ ﻻ نﺎآ   بﺮﺸﻳ ﻻ نﺎآ   بﺮﺸﻳ ﻦﻟ نﺎآ

بﺮﺷ نﺎآ ﻞه   بﺮﺷ نﺎآ ﻞه   بﺮﺸﻳ نﺎآ ﻞه   بﺮﺸﻳ نﺎآ ﻞه   بﺮﺸﻳ نﺎآ ﻞه

بﺮﺸﻳ ﻢﻟ نﺎآ ﻞه     بﺮﺸﻳ ﻢﻟ نﺎآ ﻞه      ﻞه بﺮﺸﻳ ﻻ نﺎآ     بﺮﺸﻳ ﻻ نﺎآ ﻞه     بﺮﺸﻳ ﻦﻟ نﺎآ ﻞه

(Tablo:2b, Arapçada bileşik eylem zamanları olan dilek kiplerinin olumlu, olumsuz, olumlu soru ve olumsuz soru üçüncü  şahıslarının örnek çekim tablosu)

ﻲﻃﺮﺸﻟا ﺔﻳﺎﻜﺣ   ﻲﻣاﺰﺘﻟﻻا ﺔﻳﺎﻜﺣ   ﻲﺑﻮﺟﻮﻟا ﺔﻳﺎﻜﺣ

بﺮﺷ نﺎآ ﻮﻟ   ﻳ بﺮﺸﻳ نأ مﺰﻠ   نﺎآ   بﺮﺸﻳ نأ ﺐﺠﻳ نﺎآ

نﺎآ ﻮﻟ   بﺮﺸﻳ  ﻻأ   بﺮﺸﻳ ﻻأ مﺰﻠﻳ نﺎآ   بﺮﺸﻳ ﻻأ ﺐﺠﻳ نﺎآ

بﺮﺷ نﺎآ ﻮﻟ ﻞه   بﺮﺸﻳ نأ مﺰﻠﻳ ﻞه نﺎآ   بﺮﺸﻳ نأ ﺐﺠﻳ نﺎآ ﻞه

بﺮﺸﻳ ﻻأ نﺎآ ﻮﻟ ﻞه   بﺮﺷ ﻻأ مﺰﻠﻳ ﻞه   بﺮﺸﻳ ﻻأ ﺐﺠﻳ نﺎآ ﻞه

Rivayet Bileşik Zamanı: yalın zamanlı bir eylemle ek eylemin belirsiz geçmiş zamanı gösteren –imiş, -miş eklerinin birleşmesinden oluşan bileşik zamana rivayet bileşik zamanı denir.

“Belirsiz geçmiş zaman,  şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman, istek, dilek-şart ve gereklilik kipinin bildirdiği zamanların rivayet olarak anlatılmasıdır. Bitişik yazılan rivayet eki ünlü ve ünsüz uyumuna uyar, şahıs ekleri, rivayet ekleri üzerine gelir, soru eki rivayet ekinden önce gelir.”


Şart Bileşik Zamanı: çekimli eylemlere ek eylemin –se, -sa eki getirilerek şart bileşik zamanı yapılır.

“Belirli geçmiş zaman, belirsiz geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman ve çok az olarak gereklilik kiplerinin bildirdikleri zamanların  şart olarak anlatılmasıdır.  Şart eki çoğunlukla bitişik yazılır, ünlü ve ünsüz uyumuna uyar. Belirli geçmiş zaman, gereklilik eklerinden sonra araya “y” koruyucu ünsüzü girer ve şahıs ekleri,  şart ekleri üzerine gelir. Üçüncü çoğul  şahıs eki  şart ekinden önce gelir.”


Kahire Türkçe Öğretim Merkezi, ilk basamak Türkçe öğretim derslerinde basit zamanlı fiil çekimleri öğretilir. Öğretim aktiviteleri de basit zamanlar ile ilgili olduğu için, sadece onlar değerlendirilecektir. Yukarıda hikâye bileşik zamanı model olması için haber ve dilek kiplerinin olumlu, olumsuz, olumlu soru ve olumsuz sorunun üçüncü şahıs çekimleri Türkçe ve Arapça olarak iki tabloda gösterilmiştir. Rivayet ve  şart bileşik zamanları da isim olarak verilmekle yetinilmiştir. Basit zamanların fiil çekimleri ise, Türkçe ve Arapça karşılaştırmaları ayrıntılı olarak yapılacak, tekabül veya tenakuz yönlerine işaret edilerek tüm bunlarla öğrenim ve öğretim kolaylaştırılmaya çalışılacaktır.

1. Geçmiş Zaman:

Türkçede iki geçmiş zaman vardır ve bunlar belirli geçmiş zaman ile belirsiz geçmiş zamandır.

Klâsik Arap gramerinde geçmiş zaman (ﻲﺿﺎﻤﻟا) olarak tek kiple ifade edildiğinden Türkçedeki bu iki forma uygun belli bir isim bulunmamaktadır. Ancak Araplara Türkçe öğretim kitaplarında, Türkçenin geçmiş zamanı ikiye ayırma özelliği gözetilmiş ve her iki kalıba, Arapça bir ifade formu bulunarak Türkçedeki aynı zamanı karşılamaya çalışmışlardır. Türkologlar (  ﺔﻐﻴﺻ   ﻲﺿﺎﻤﻟا  ﻦﻣﺰﻟا ىدﻮﻬﺸﻟا ) ile belirli geçmiş zamanı (  ﺔﻐﻴﺻ   ﻲﺿﺎﻤﻟا  ﻦﻣﺰﻟا ﻰﻠﻘﻨﻟا )ile de belirsiz geçmiş zamanı isimlendirmişlerdir. “Günümüz dilcileri bu kalıba (ّﺮ ﻤ ﺘ ﺴ ﻤ ﻟ ا  ﻲﺿﺎﻤﻟا) adını verirler. Günümüz Arap dilcilerinin çalışmalarındaki ortak noktalar dikkate alınarak, zamanların Arapça ve Türkçede yapılan karşıtsal çözümlemesinde, geçmiş zaman; “Basit geçmiş (ﻂﻴﺴﺒﻟا  ﻲﺿﺎﻤﻟا), Yakın geçmiş (ﺐﻳﺮﻘﻟا  ﻲﺿﺎﻤﻟا), Uzak geçmiş (ﺪﻴﻌﺒﻟا ﻲﺿﺎﻤﻟا), Yenilenen geçmiş (دﺪﺠﺘﻤﻟا ﻲﺿﺎﻤﻟا)” şeklinde dört ayrı başlık altında incelemiştir.

(a)  1.1. Belirli Geçmiş Zaman

Bizzat yaşadığımız yakın hâdiseler, bu zaman kipiyle anlatılır. Meselâ; dün veya evvelki gün yaşadığımız bir hâdise, “gördüm, duydum, anladım” şeklinde ifade edilir.

Geçmişte olayın olduğu, öznenin kesin bildiği veya gözü önünde olduğunda kullanılır. Türkçede belirli geçmiş zaman isminin yanı sıra görülen geçmiş zaman veya dili geçmiş zaman gibi farklı isimlerle de adlandırılır. “Arapçada ise, (  ﺔﻐﻴﺻ ا  ﻲﺿﺎﻤﻟا  ﻦﻣﺰﻟ ىدﻮﻬﺸﻟا ) olarak adlandırılır.”

Ünlü ve ünsüz uyumuna uygun olarak eylemlerin sonlarına gelen eklerin  “–dı/di/du/dü” şeklinde değişmesi, tonsuz sesle (f, s, t, k, ç, ş, h, p) biten fiillerden “–tı/ti/tu/tü” ile sonra “d/t” değişimi Arap öğrencilerin en zor intibak ettikleri konulardan biridir. Aşağıdaki tabloda fiillerin sonuna gelen ünlü ve ek değişimleri izlenebilir. (Tablo:3, belirli geçmiş zamanda ek uyumu)

Tonlu ünlü ve ünsüz ile biten fiiller Tonsuz ünsüz ile biten fiiller hazırla–  Ö hazırladı  ،ﺰّﻬﺟﺮّﻀﺣ

bak–  Ö baktı  ﺮﻈﻧ  öğren–  Ö öğrendi  ﻢﻠﻌﺗ  işit–  Ö işitti  ﻊﻤﺳ  otur–  Ö oturdu  ،ﺲﻠﺟ

ﻦﻜﺳ  konuş–  Ö konuştu  ،ﻢﻠﻜﺗثﺪﺤﺗ  düşün–  Ö düşündü  ﺮﻜﻓ  ölç–  Ö ölçtü  نزو  Belirli geçmiş zamanın olumsuzu eylem köküne “–ma/me” olumsuzluk eki eklenerek, “-mı/mi/mu/mü” soru eklerinin getirilmesiyle de soru yapılır.

Aşağıdaki tabloda şahıslara göre çekimleri görülebilir.

(Tablo:4, Türkçe belirli geçmiş zaman çekimi)

Kişi Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru Ben yazdım yazmadım yazdım mı yazmadım mı

Sen yazdın yazmadın yazdın mı yazmadın mı O yazdı yazmadı yazdı mı yazmadı mı

Biz yazdık yazmadık yazdık mı yazmadık mı Siz yazdınız yazmadınız yazdınız mı yazmadınız mı

Onlar yazdılar yazmadılar yazdılar mı yazmadılar mı

Yukarıdaki tabloda belirli geçmiş zamanın şahıslara göre Türkçe çekimi, aşağıda tabloda Arapça  şahıslara göre çekimleri verilmiştir. Bu iki tablo karşılaştırıldığında açıkça görülür ki, belirli geçmiş zaman her iki dilde de doğal olarak var olan bir eylem zamanıdır. Her dilde doğal olarak ortaya çıkan eylem zamanları yapı olarak basit, kullanıma elverişli ve kolaydır.

Bunlarda görülen uyum ve ahengin aynı ölçülerle değerlendirildiğinde diğer zaman kiplerinde görülmesi kolay değildir.

(Tablo:5, Arapça belirli geçmiş zaman çekimi)

ﺎﻬﻔﺘﺳﻹا ﺔﻟﺎﺣ ﻲـﻔﻨﻤﻟا م  ﺔﻟﺎﺣ  مﺎﻬﻔﺘﺳﻹا   ﻰﻔﻨﻟا ﺔﻟﺎﺣ   ﺔﻟﺎﺣتﺎﺒﺛﻹا  ﺮﺋﺎﻤﻀﻟا  ﺐﺘآأ  ﻢﻟ  ﻞه   ﺖﺒﺘآ  ﻞه   ﺐﺘآأ  ﻢﻟ    ﺖﺒﺘآ   ﺎﻧأ  ﺐﺘﻜﺗ ﻢﻟ  ﻞه  ﻲﺒﺘﻜﺗ  ﻢﻟ  ﻞه  ﺖﺒﺘآ  ﻞه  ﺖﺒﺘآ  ﻞه   ﺐﺘﻜﺗ  ﻢﻟ   ﻲﺒﺘﻜﺗ  ﻢﻟ  ﺖﺒﺘآ  ﺖﺒﺘآ  ﺖﻧأ  ﺖﻧأ  ﺐﺘﻜﻳ  ﻢﻟ  ﻞه  ﺐﺘﻜﺗ  ﻢﻟ   ﻞه  ﺐﺘآ  ﻞه  ﺖﺒﺘآ   ﻞه  ﺐﺘﻜﻳ  ﻢﻟ   ﺐﺘﻜﺗ  ﻢﻟ  ﺐﺘآ  ﺖﺒﺘآ  ﻮه  ﻰه  ﺐﺘﻜﻧ  ﻢﻟ  ﻞه   ﺎﻨﺒﺘآ  ﻞه   ﺐﺘﻜﻧ  ﻢﻟ    ﺎﻨﺒﺘآ   ﻦﺤﻧ  اﻮﺒﺘآ  ﻢﻟ  ﻞه  ﻦﺒﺘﻜﺗ  ﻢﻟ   ﻞه ﻢﺘﺒﺘآ  ﻞه  ﻦﺘﺒﺘآ   ﻞه  اﻮﺒﺘﻜﺗ  ﻢﻟ   ﻦﻴﺒﺘﻜﺗ  ﻢﻟ  ﻢﺘﺒﺘآ  ﻦﺘﺒﺘآ  ﻢﺘﻧأ  ﻦﺘﻧأ  اﻮﺒﺘﻜﻳ  ﻢﻟ  ﻞه  ﻦﺒﺘﻜﻳ  ﻢﻟ   ﻞه  اﻮﺒﺘآ  ﻞه  ﻦﺒﺘآ   ﻞه  اﻮﺒﺘﻜﻳ  ﻢﻟ   ﻦﺒﺘﻜﻳ  ﻢﻟ  اﻮﺒﺘآ  ﻦﺒﺘآ  ﻢه  ﻦه

Türkçe ile Arapçada belirli geçmiş zaman kullanımındaki tekabül veya tenakuz noktaları örnek cümlelerde izlenebilir.

Bizim babamız postayla bir mektup gönderdi.      ﺪﻳﺮﺒﻟﺎﺑ ﺔﻟﺎﺳر ﺎﻧﺪﻟاو ﻞﺳرأ Bizim babamız postayla bir mektup göndermedi.    ﺪﻳﺮﺒﻟﺎﺑ ﺔﻟﺎﺳر ﺎﻧﺪﻟاو ﻞﺳﺮﻳ ﻢﻟ  Bizim babamız postayla bir mektup gönderdi mi?   ﺪﻳﺮﺒﻟﺎﺑ ﺔﻟﺎﺳر ﺎﻧﺪﻟاو ﻞﺳرأ ﻞه  Bizim babamız postayla bir mektup göndermedi mi? ﺔﻟﺎﺳر ﻞﺳﺮﻳ  ﻢﻟ ﺎﻧﺪﻟاو ﻞه  ﺪﻳﺮﺒﻟﺎﺑ Belirli geçmiş zamanın Türkçe ve Arapçada doğal bir zaman olması yukarıdaki örnek cümlelerde açıkça görülüyor. Her iki dilde cümlelerin olumsuzluk ve soru gibi değişimlerinde aldıkları eklerin birbirine tam sayılabilecek derecede tekabül etmeleri, yabancı dil olarak karşılıklı öğretiminde faydalanılması gereken önemli bir özelliktir. Türkçenin sayısal olarak zamanlarının çokluğunun oluşturduğu zorluk hissi, öğretimde iki dil arasındaki ortak noktaların bu şekilde belirlenmesiyle giderilebilir.


(b)   1.2. Belirsiz Geçmiş Zaman

Bir olayı yaşamış olabiliriz; ama onu idrak etmemişizdir. Meselâ; doğumumuz gibi ki “doğmuşum” denilir, “doğdum”. Çünkü doğum hâdisesini bizzat yaşadık, fakat idrak etmedik. Ayrıca başkasından duyulan hâdiselerde “duymuşum”  şeklinde ifade edilir. Bir hadise veya nesne hakkında “görmüşüm” demek, hem bir uzaklık hem bir belirsizlik hem görme hâdisesinin iyi idrak edilmediğini ortaya koyar.

Eylemin anlattığı iş, yine geçmiş zamanda yapılmıştır. Ancak işin yapıldığı bir başkasından öğrenilmiştir ve belirsiz biçimde anlatılmaktadır.

Türkçede belirsiz geçmiş zaman, anlatılan geçmiş zaman,öğrenilen geçmiş zaman, miş’li geçmiş zaman gibi farklı isimlerle adlandırıldığından bu zamanı isimlendirmede bir birlik yoktur. Arapçada (  ﺔﻐﻴﺻ   ﻲﺿﺎﻤﻟا  ﻦﻣﺰﻟاﻰﻠﻘﻨﻟا) olarak adlandırılır.

Düz ünlülerden sonra “–mış/miş” ve yuvarlak ünlülerden sonra da “–muş/müş” ekleri alır.

Belirsiz geçmiş zamanın sonuna “–tır/tir/tur/tür” ekleri getirildiğinde duyuru ve tahmin işlevi de yüklenir.


(Tablo:6, Türkçe belirsiz geçmiş zaman çekimi)

Kişi Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru

Ben sevmişim sevmemişim sevmiş miyim sevmemiş miyim

Sen sevmişsin sevmemişsin sevmiş misin sevmemiş misin

O sevmiş sevmemiş sevmiş mi sevmemiş mi

Biz sevmişiz sevmemişiz sevmiş miyiz sevmemiş miyiz

Siz sevmişsiniz sevmemişsiniz sevmiş misiniz sevmemiş misiniz

Onlar sevmişler sevmemişler sevmişler mi sevmemişler mi

Aşağıda verilen belirsiz geçmiş zamanın kullanım özellikleri Türkçeyi yabancı dil olarak öğretmek için hazırlanan “Türkçe Öğren”kitabından alınarak örneklendirilmiştir. Aslında Türkçe tüm zamanların öğretiminde aynı yolun takip edilmesi gerekirdi. Sadece onda gördüğümüz zamanların kullanım özellikleri, bütün fiil çekimlerinde aynı yöntemle verilmemiştir. Kullanım özellikleri de eklenerek Türkçe fiil çekimlerinin daha etkili öğretimi için zamanların öz ve açık işlenmesi kolay öğretim için ihmal edilemez bir esastır.      Türkçe ile Arapçada belirsiz geçmiş zaman kullanımındaki tekabül veya

tenakuz noktaları örnek cümlelerde izlenebilir. O İstanbul’a gitmiş

.لﻮﺒﻧﺎﺘﺳأ ﻰﻟإ ﺐهذ ﻮه

Öğretmen meşgul imiş kendisini göremedim.

ﻻﻮﻐﺸﻣ ﻢﻠﻌﻤﻟا نﺎآ ] لﺎﻘﻳ اﺬﻜه  [ ﻩارأ نأ ﻊﻄﺘﺳأ ﻢﻠﻓ .

Eskiden olmuş şeylerde:

Bu yıl çok yağmur yağmıştır. اﺮﻴﺜآ ﺔﻨﺴﻟا ﻩﺬه ﺮﻄﻤﻟا ﻞﻄه  .

Ben’ ve ‘biz’de kullanımı azdır:  Annemi hastanede ziyaret etmemiş miyim?  رزأ ﻢﻟأ ؟ﻰﻔﺸﺘﺴﻤﻟا ﻰﻓ ﻰﺗﺪﻟاو

Bilmeyip duyduğumuz şeylerde:  Arkadaşım Yusuf’un arabasıyla gitmiştir.  ﻒﺳﻮﻳ ةرﺎﻴﺴﺑ ﻲﻘﻳﺪﺻ ﺐهذ

Görmeyip hissettiğimiz şeylerde: Belediye caddeleri genişletmemiştir. ﺔﻳﺪﻠﺒﻟا ﻢﻘﺗ ﻢﻟﻊﻴﺳﻮﺘﺑ  عراﻮﺸﻟا  .

Varlığına inandığımız şeylerde: Biz sana bu lâfı söylememişiz. اﺬه ﻚﻟ ﻞﻘﻧ ﻢﻟ ﻦﺤﻧمﻼﻜﻟا

Masallarda: Biz denizin içinde yüzmüşüz.       ﺮﺤﺒﻟا ﻞﺧاد ﻰﻓ ﺎﻨﺤﺒﺳ .

Belirsiz geçmiş zaman Arapçada yaygın kullanımı olan bir eylem zamanı olmadığından henüz herkes tarafından kabul gören bir formu oluşmamıştır. “Bu zamanın Türkçede özel bir çekiminin olmasına rağmen, çekim olarak Arapçada tam karşılığı yoktur. Ancak Arapçada miş’li geçmiş zaman anlamını elde edebilmek için anlatılan duruma göre aşağıdaki fillerden yararlanılır: ( لﺎﻘﻳ / ،ﻞﻴﻗ ﻰﻜﺣ  ،ﻎﻠﺑ  ،ﻢﻋز  / ىوﺮﻳ  ،ﻰﻜﺤﻳ  / ىور ) Bu zamanın olumlu ve olumsuz soru  şekillerinin Arapçada kullanıldığı pek görülmez.” Bundan dolayı Arap Türkologlar tarafından hazırlanan yabancı dil olarak Türkçe öğretim kitapları, bu zamanı ifade etmek için farklı yapılar kullanmışlardır. Yukarıdaki örnekler bu farkı göstermek için farklı kitaplardan derlenmiştir. Örnekler incelendiğinde, belirsiz geçmiş zamanın yapay bir kalıpla karşılanması ve bunun kabul germesi gerekir. Ancak çalışmalar henüz olgunlaşıp hedef dildeki zamanı tam karşılama düzeyine ulaşmadığından dolayı bir birlik sağlanmamıştır. Örneğin Abdullah Mubeşşir Alterazi, belirli ve belirsiz geçmiş zaman çekimlerinde ikisi arsındaki farkı belirtmek için ( ﺎﻧأﺖﻳأر)  şekilde belirli geçmiş zamanın çekimini yaparken, ( ﺖﻳأر  ﺎﻧأ ] لﺎﻘﻳ  اﺬﻜه [) köşeli parantez içi ifadesini ekleyerek, belirsiz geçmiş zamanı karşılamaya çalışmıştır. Mekrem Abdulfettah Nevfel, iki zamanın çekimleri arasında bir fark gözetmemiştir. Muhammed Hamid Salim, belirsiz geçmiş zamanın başına (ﺪﻗ) getirmiştir.s-Safsafy Ahmed, belirsiz geçmiş zamanın başına parantez içinde (ّّّّّّن إ  لﺎﻘﻳ) yapısıyla birlikçe çekimini yapmasına rağmen çekimde kullandığı bu yapıyı örneklerde kullanmamıştır.

Fûad Ahmed Kâmil, (ﺪﻘﻟ) edatını ekleyerek belirsiz geçmiş zamanı karşılamaya çalışmıştır.  Belirsiz geçmiş zamanı karşılamak için gösterilen bu farklı uygulamalar, öğretimi olumsuz etkilemekte ve öğrenci hangi tarzı seçeceğini bilememektedir. Bu noktada dil kurumlarının sadece terim düzeyinde bile olsa birliği sağlamaya katkıları çok önemlidir. Terim ve anlam birliğinin sağlanmasının öğretime çok önemli katkılarının olacağı muhakkaktır.

2. Şimdiki Zaman

Türkçede konuşma anında gelişmekte olan bir eylemi veya yaşanılan zaman içinde eylemin olduğunu ve hali hazırda olmasının devam ettiğini anlatmak için kullanılır. en-Neklavî diğer Türkologlardan farklı olarak şimdiki zamanı, sürekli ve süreksiz  şimdiki zaman olarak ikiye ayırdıktan sonra  şöyle tanımlar. “Sürekli  şimdiki zaman: Yaşadığımız bir hadise, yaptığımız bir iş, içinde bulunduğumuz o andan sonra da sürecekse yani bir devamlılık söz konusuysa, bu hâdiseyi “yazmaktayım”, “geçmekteyim” şeklinde ifade ederiz ki burada bir süreklilik söz konusudur. Süreksiz şimdiki zaman: Yaşadığımız bir olayı, yapmakta olduğumuz bir işi hemen ifade edersek, “tutuyorum”, “biliyorum”  şeklinde ifade ederiz ki burada zaman bakımından bir kısalık, bir süresizlik söz konusudur”

Şimdiki zaman

klâsik Arapçada el-muzâri’ olarak isimlendirilir. el-Muzâri’ kavramı şimdiki, geniş ve gelecek zamanları kapsadığı için günümüz Arap dilbilimcileri ( لﺎﺤﻟا  / ﻻا  عرﺎﻀﻤﻟا ﺮﻤﺘﺳ ّّى ر ا ),

( عرﺎﻀﻤﻟا  لﺎﺤﻟا   ﻻا ﺮﻤﺘﺳ يرا ),

( ا  ﺔﻐﻴﺻ ﻦﻣﺰﻟ ﻰﻟﺎﺤﻟا )olarak isimlendirirler. “ﻞـﻌـﻔﻳ kalıbından oluşan  şimdiki zaman Arapçada eskiden beri عرﺎﻀﻤﻟا  olarak bilinir. Bu kip, Türkçedeki şimdiki zaman, geniş zaman ve gelecek zamanı karşılar. Basit  şimdiki zaman ( لﺎﺤﻟا   - عرﺎﻀﻤﻟا - ﻂﻴﺴﺒﻟا ) ve geniş zaman ( لﺎﺤﻟا   - عرﺎﻀﻤﻟا  - ﺮﻤﺘﺴﻤﻟا )”

ismiyle iki kip olarak ele alır.

Şimdiki zaman fiilin köküne; -a, -ı -ıyor, -e, -i -iyor, -o, -u -uyor, -ö, -ü -üyor getirilerek yapılır.

Bu kuralın istisnası olarak, git–, et– ve tat– eylemleri ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında sonlarındaki ‘t’ sesi ‘d’ sesine dönüşür. Aşağıdaki tabloda sesli uyumu ve istisna çekim örnekleri izlenebilir.

(Tablo:7, Türkçe şimdiki zaman çekimi)

yürü–  → yürüyor  ﻲﺸﻤﻳ dur+ yor  → duruyor   ،ﻒﻘﻳﻒﻗﻮﺘﻳ

anla+yor  → anlıyor  ﻢﻬﻔﻳ gör+ yor  → görüyor  ىﺮﻳ

bil+ yor  → biliyor  ﻢﻠﻌَﻳ başla+ yor  → başlıyor  أﺪﺒﻳ

bul+ yor  → buluyor  ﺪﺠﻳ git + iyor  → gidiyor  ﺐهﺬﻳ

Türkçe ile Arapçada şimdiki zaman kullanımındaki tekabül veya tenakuz noktaları örnek cümlelerde izlenebilir. Biz yarın pikniğe gidiyoruz.                ﺪﻏ ﺪﻌﺑ ﺔهﺰﻨﻟا ﻰﻟإ ﺐهﺬﻧ ﻦﺤﻧ .

Okuluma gidiyorum.                                               ? ? ﻲﺘﺳرﺪﻣ ﻰﻟا ﺐهذأ

Şimdi okuluma gidiyorum.                                نﻵا ﻲﺘﺳرﺪﻣ ﻰﻟا ﺐهذأ .

Ben elbisemi dikkatle seçiyorum.  ﺔﻳﺎﻨﻌﺑ ﻰﺴﺑﻼﻣ رﺎﺘﺧأ               .   ﺎﻧأ

Sınavlarda başarılı olmak için Arapçaya çalışıyorum. حﺎﺠﻨﻠﻟ  ﺔﻴﺒآﺮﺘﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﺪﻬﺘﺟأتﺎﻧﺎﺤﺘﻣﻻا ﻲﻓ  .

Ağacın dallarını şimdi kesiyor musunuz?    نﻵا ةﺮﺠﺸﻟا نﺎﺼﻏأ نﻮﻌﻄﻘﺗ ﻞه          .

Öğrenciler, öğretmenin sözlerini anlamıyorlar mı? ذﺎﺘﺳﻷا مﻼآ بﻼﻄﻟا ﻢﻬﻔﻳ ﻻ ﻞه  .

3. Geniş Zaman

Bir hâdisenin cereyanını öncelik ve sonralık bakımından hiç nazara almadan vereceğimiz haberi de, “okurum”, “görürüm”, “bilirim” gibi geniş zaman içinde ifade ederiz. Geçmiş, hal ve gelecek zaman, geniş zaman içinde bulunur denilse, herhâlde yanlış söylenmiş olmaz

Bu yönlerden ele alındığında geniş zaman “eylemin belirttiği işin her zaman yapıldığını, yapılmakta olduğunu, gelecekte de yapılacağını bildirir.

” “Alışkanlıklar, tabiat olayları, gerçekler, yönetmelikler/kanunlar, atasözleri vb. ifade

ederken kullanılır.”Geniş zamanın çekimi, “-ar/ır/ur/ür” ekiyle yapılır. Kök ünlüyle bitiyorsa köke yalnız “-r” eki getirilir.

Arapçada ( ا ﺔﻐﻴﺻ ﻦﻣﺰﻟ عرﺎﻀﻤﻟا )( ا ﻦﻣﺰﻟ ﻊﺳاﻮﻟا )veya ( ا ﻦﻣﺰﻟ ﻊﺳاﻮﻟا   /  عرﺎﻀﻤﻟا )olarak adlandırılır.

(Tablo:8, Türkçe geniş zaman çekimi)

Kişi Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru

Ben görürüm görmem görü müyüm görmez miyim

Sen görürsün görmezsin görür müsün görmez misin

O görür görmez görür mü görme mi

Biz görürüz görmeyiz görür müyüz görmez miyiz

Siz görürsünüz görmezsiniz görür müsünüz görmez misiniz

Onlar görürler görmezler görürler mi görmezler mi

Geniş zamanla  şu zaman ifadeleri kullanılır. Her zaman, sık sık, genellikle, ara sıra, bazen, sıkça, her gün, her ay, asla, hiçbir zaman, bazı günler, sabahları, genelde, yılda bir, ayda yılda bir ve her saat... Yine geniş zaman yaygın olarak şu eylem alanlarında kullanılır.  Türkçe ile Arapçada geniş zaman kullanımındaki tekabül veya tenakuz noktaları örnek cümlelerde izlenebilir.

Genelde yapıla gelen eylemler için kullanılır:

Annem meyveyi pazardan alır.  قﻮﺴﻟا ﻦﻣ ﺔﻬآﺎﻔﻟا ﻰﺗﺪﻟاو ىﺮﺘﺸﺗ            .

Biz daima öğretmeni dinleriz.  ﺎﻤﺋاد ذﺎﺘﺳﻷا ﻰﻟإ ﻊﻤﺘﺴﻧ ﻦﺤﻧ                   .

İstek, genel duygular anlatılır: Bana bu kitabı vermez misin?  اﺬه ﻰﻨﻟوﺎﻨﺗ ﻵأبﺎﺘﻜﻟا .

Rica fonksiyonu vardır:  Lütfen yardım eder misiniz?       ؟ﻰﻧﺪﻋﺎﺴﺗ ﻞه ﻚﻠﻀﻓ ﻦﻣ


Bazen –a bilmek, –e bilmek yerine kullanılır:

Memurlar evlerine erken dönemezler mi?  ﻦﻳﺮﻜﺒﻣ ﻢﻬﺗﻮﻴﺑ ﻰﻟإ نﻮﻔﻇﻮﻤﻟا دﻮﻌﻳ ﻻأ    .

4. Gelecek Zaman

Başımıza gelmemiş hâdiseleri gelmeden önce haber verecek olursak “yapacağım”, “yazacağım”  şeklinde ifade ederiz ki, bu gelecek zaman için söz konusudur.

Gelecek zaman, eylemin belirttiği etkinlik ya da durumun içinde bulunulan zamandan sonra, gelecek bir zamanda gerçekleşeceğini gösterir. Türkçedeki gelecek zamanı (ﻞـﻌـﻔـﻳ) kalıbı karşılar. Aynı kalıbın bundan başka iki ayrı işlevi daha vardır. “( س  +  ﻞـﻌﻔﻳ ) kalıbı yakın gelecek ( فﻮﺳ  + ﻞـﻌﻔﻳ ) ile uzak geleceği ifade ettiği denilse de kullanımlarında açık bir fark görülmeyen (ﻞـﺒﻘﺘﺴﻤﻟا) gelecek zaman ile tenvinli olarak kullanılan  ٌﻞـﻋﺎـﻓ  kalıbı da bir işin gelecekte olacağını bildirir”.

Arapçada gelecek zamanın dört ayrı yapıyla ifade edilmesi, bu zamanın Arap toplumundaki kültürel değerini ve yine bu zamanın doğal bir zaman olduğunu gösterir. Belki bu sebepledir ki Arapçada ( ا  ﺔﻐﻴﺻ ﻦﻣﺰﻟ  ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟا  )olarak isimlendirilen gelecek zaman, ismi üzerinde ihtilâf olmayan tek zamandır.   Gelecek zaman “-acak/ecek” ekiyle kurulur. Ancak birinci tekil ve birinci çoğul kişide “-acak  Ö acağı”  şekline dönüşür. Olumsuzunda kökle ek arasına “y” koruma sesi girer. (Tablo:9, Türkçe gelecek zaman çekimi)

Kişi Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru

Ben gireceğim girmeyeceğim girecek miyim girmeyecek miyim

Sen gireceksin girmeyeceksin girecek misin girmeyecek misin

O girecek girmeyecek girecek mi girmeyecek mi

Biz gireceğiz girmeyeceğiz girecek miyiz girmeyecek miyiz

Siz gireceksiniz girmeyeceksiniz girecek misiniz girmeyecek misiniz

Onlar girecekler girmeyecekler girecekler mi girmeyecekler mi


Türkçe ile Arapçada gelecek zaman kullanımındaki tekabül veya tenakuz noktaları örnek cümlelerde izlenebilir.

Ders bir saat sonra başlıyor (başlayacak).           ﺔﻋﺎﺳ ﺪﻌﺑ ةﺮﺿﺎﺤﻤﻟا أﺪﺒﺗ

Babam gelecek hafta gidiyor (gidecek).  مدﺎﻘﻟا عﻮـﺒﺳﻷا ﻲـﺑأ ﺐهﺬﻳ            .

Yarın İstanbul’a gideceğim. اﺪﻏ لﻮـﺒﻨﻄﺳا ﻰﻟا ﺮﻓﺎﺳﺄﺳ                           .

Yarın İstanbul’a gideceğim.              اﺪﻏ لﻮـﺒﻨﻄﺳا ﻰﻟا ﺮﻓﺎﺳأ فﻮﺳ           .

Az sonra döneceğiz.  ﻞـﻴﻠﻗ ﺪـﻌﺑ دﻮـﻌﻨﺳ                                             .

Güzel bir film izleyeceksiniz.  ﻼﻴﻤﺟ ﺎﻤﻠﻴﻓ نوﺪهﺎﺸﺘﺳ                             .

Siz arabanın sürücüsüyle dövüşmeyeceksiniz.  ةرﺎﻴﺴﻟا ﻖﺋﺎﺳ ﻊﻣ اوﺮﺟﺎﺸﺘﺗ ﻦﻟ .

5. Emir kipi

Türkçede emir yapan ek yoktur. Emir yapmak için fiil köküne ünlü uyumuna uygun olarak şahıs ekleri eklenir. İkinci çoğul şahısta olumsuzluk eki ile  şahıs ekleri arasına “y” koruyucu ünsüzü girer.  İkinci tekil ve çoğul şahısların sorusu ve olumsuz sorusu yoktur.

Emir kipi, eylemin yapılmasını dileyen ve emreden bir kiptir. Bu kip birinci tekil ve birinci çoğul için kullanılmaz ve ikinci tekil kişi için kökle yetinilir ek getirilmez.

Arapçada (ﺮﻣﻷا ﻞﻌﻓ ﺔﻐﻴﺻ) olarak adlandırılır. (Tablo:10, Türkçe emir kipinin çekimi)

Kişi Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru

Ben

Sen gel gelme

O gelsin gelmesin gelsin mi gelmesin mi

Biz

Siz geliniz gelmeyin,-geyiniz

Onlar gelsinler gelmesinler gelsinler mi gelmesinler mi

Türkçe ile Arapçada emir kipi kullanımındaki tekabül veya tenakuz noktaları örnek cümlelerde izlenebilir.

Siz derslerinize çalışınız.  ﻢﻜﺳورد اوﺮآاذ                             .

Bu işi tekrar yapma.  ﻞﻤﻌﻟا اﺬه رﺮﻜﺗ ﻻ                        .

Sana feda olsun.                    ﻚﻟ ءاﺪﻓ ﻦﻜﻴﻠﻓ                            .

Doktordan sorma, çekenden sor.  بﺮﺠﻤﻟا لﺄﺳا ،ﺐﻴﺒﻄﻟا لﺄﺴﺗ ﻻ   .

6. Gereklilik kipi

Gereklilik kipi bir eylemin, bir işin yapılması gerektiğini belirten bir isteme kipidir. Eylem kök ya da gövdesine “-malı/meli” eki getirilerek yapılır.

Bir  şeyin olmasını arzu ederken, bu arzuya kendimizi ya da başkasını inandırmaya çalışıyorsak, böyle bir istek gereklilik kipiyle ifade edilir.

Arapçada (ﻰﺑﻮﺟﻮﻟا  ﻞﻌﻔﻟا  ﺔﻐﻴﺻ) ismiyle adlandırılan bu zaman (ﺐﺠﻳ) gerekir yardımcı fiiliyle çekimlenir. Türkçede de (eylem+ma+iyelik eki Ö gerek/lâzım, gerek+zaman eki), (eylem+mak Ö gerek/lâzım, gerek+zaman eki, zorunda/mecburiyetinde +(y) kişi eki), (eylem+mak  Ö zorunda kal+zaman eki+ kişi eki), (eylem+maya Ö mecbur+kişi eki)yapılarıyla da ifade edilir. Bazen de (-malı/meli) gereklilik eki üzerine (-dır/dir/dur/dür) bildirme eki gelir.

Aşağıdaki düzenli gereklilik çekimine ek olarak oldukça zengin ifade şekli olan bu kipin Türk toplumu ve kültürü içinde özel kullanımı olduğu açıkça görülebilir.   (Tablo:11, Türkçe gereklilik kipinin çekimi)

Kişi Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru

Ben çalışmalıyım çalışmamalıyım çalışmalıyım mı çalışmamalıyım mı

Sen çalışmalısın çalışmamalısın çalışmalısın mı çalışmamalısın mı

O çalışmalı çalışmamalı çalışmalı mı çalışmamalı mı

Biz çalışmalıyız çalışmamalıyız çalışmalıyız mı çalışmamalıyız mı

Siz çalışmalısınız çalışmamalısınız çalışmalısınız mı çalışmamalısınız mı

Onlar çalışmalılar çalışmamalılar çalışmalılar mı çalışmamalılar mı

Türkçe ile Arapçada gereklilik kipi kullanımındaki tekabül veya tenakuz noktaları örnek cümlelerde izlenebilir.

Ben şirketin müdürüyle tanışmalıyım.   ﺔآﺮﺸﻟا ﺮﻳﺪﻣ ﻊﻣ فرﺎﻌﺗأ نا ﺐﺠﻳ     .

Elektrik faturasını ödemen gerek.    ا ﺐﺠﻳ ءﺎﺑﺮﻬﻜﻟا ةرﻮﺗﺎﻓ ﻊﻓﺪﺗ ن              .

Kışta paltosuz evden çıkmamalısınız. ﻰﻓ ﻒﻄﻌﻣ ﻼﺑ ﺖﻴﺒﻟا ﻦﻣ اﻮﺟﺮﺨﺗ ﻻأ ﺐﺠﻳ

ءﺎﺘﺸﻟا  . Arkadaşımıza geç saatte telefon etmemeliyiz.  ﺔﻋﺎﺳ ﻰﻓ ﺎﻨﻘﻳﺪﺼﺑ ﻞﺼﺘﻧ ﻻأ ﺐﺠﻳ

ةﺮﺧﺄﺘﻣ  . Hapishaneye tekrar dönmemelidir.    ﻦﺠﺴﻟا ﻰﻟإ دﻮﻌﻳ ﻻأ ﺐﺠﻳ ﺔﻴﻧﺎﺛ                .

Gelecek hafta İstanbul’a dönmemelisiniz.  مدﺎﻘﻟا عﻮﺒﺳﻷا لﻮﺒﻧﺎﺘﺳإ ﻰﻟإ اوﺪﻌﺗ     .  ﻻأ ﺐﺠﻳ

7. İstek kipi

İstek kipi, istek belirtir ve eylem köküne “-a/e” eki getirilerek yapılır. Soru biçimi birinci tekil ve birinci çoğul kişi için yapılabilir.

Bu kip, fazla şiddet ifade etmeyen bir isteği belirtir. Yumuşak ve nazik bir isteme şeklidir.

Arapçada istek kipi (ﻰﻣاﺰﺘﻟﻹا ﻞﻌﻔﻟا ﺔﻐﻴﺻ), (ﺐﺠﻳ ،ﻦﺴﺤﻳ ،ﻰﺴﻋ ،دﻮﻳ) gibi yardımcı değişik fiillerle yapılır.

(Tablo:12, Türkçe istek kipinin çekimi)

Kişi Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru

Ben anlayayım anlamayayım anlayayım mı anlamayayım mı

Sen anlayasın anlamayasın anlayasın mı anlamayasın mı

O anlaya anlamaya anlaya mı anlamaya mı

Biz anlayalım anlamayalım anlayalım mı anlamayalım mı

Siz anlayasınız anlamayasınız anlayasınız mı anlamayasınız mı

Onlar anlayalar anlamayalar anlayalar mı anlamayalar mı

Türkçe ile Arapçada istek kipi kullanımındaki tekabül veya tenakuz

noktaları örnek cümlelerde izlenebilir.

Size bir şey söyleyeyim.  , ﻢﻜﻟ ﻞﻗﻸﻓ ﺎﺌﻴﺷ  .   Sana kurban olayım.    ﻚﻟ ءاﺪﻓ ﻦآﻸﻓ .

Kolay gele.   ﺎﻨﻴه ﻼﻬﺳ تﺄﻴﻠﻓ  ) ﺎﻨﻴه ﷲا ﻪﻠﻌﺟ                           .(

Hayır ola.                 اﺮﻴﺧ ﺮﻣﻷا نﻮﻜﻳ نأ ﻰﺴﻋ ) . اﺮﻴﺧ ﻪﻠﻌﺟا ﻢﻬﻠﻟا (

Ben eski arabamı satmayayım.                 ﺪﻘﻟا ﻰﺗرﺎﻴﺳ ﻊﻴﺑأ ﻻأ دوأ ﺔﻤﻳ .

Köprünün altından geçmeyelim.       ﺮﺴﺠﻟا ﻞﻔﺳأ ﻦﻣ ﺮﻤﻧ ﻻأ ﻦﺴﺤﻳ .

Bu gazeteyi okumayalım mı?              ةﺪﻳﺮﺠﻟا ﻩﺬه أﺮﻘﻧ ﻻأ ﺐﺠﻳ ﻞه .

8. Dilek - şart kipi

Dilek  şart kipi, dilek kavramı verir ve eylem köküne “-sa/se” eki getirilerek yapılır.

Bir şeyi isterken biraz daha şarta yakın, vurgulu isteme tarzını gösterir. Bu kipin eki “-se”, başka bir kip eki üstünde çekime girerse doğrudan  şart anlamını taşır.

Arapçada (طﺮﺸﻟا  ﻞﻌﻓ  ﺔﻐﻴﺻ), (  ﻰﻃﺮﺸﻟا  ﻞﻌﻔﻟاﻂﻴﺴﺒﻟا)olarak bilinir.

(Tablo:13,  Türkçe dilek şart kipinin çekimi)

Kişi Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru

Ben yazsam yazmasam yazsam mı yazmasam mı

Sen yazsan yazmasan yazsan mı yazmasan mı

O yazsa yazmasa yazsa mı yazmasa mı

Biz yazsak yazmasak yazsak mı yazmasak mı

Siz yazsanız yazmasanız yazsanız mı yazmasanız mı

Onlar yazsalar yazmasalar yazsalar mı yazmasalar mı

(Tablo:14, Arapça dilek şart kipinin çekimi)

ﻲـﻔﻨﻤﻟا مﺎﻬﻔﺘﺳﻹا ﺔﻟﺎﺣ     مﺎﻬﻔﺘﺳﻹا ﺔﻟﺎﺣ   ﻰﻔﻨﻟا ﺔﻟﺎﺣ   تﺎﺒﺛﻹا ﺔﻟﺎﺣ   ﺐﺘآأ ﻢﻟ ﻮﻟ  ﻞه   ﺐﺘآأ ﻮﻟ  ﻞه   ﺐﺘآأ  ﻢﻟ  ﻮﻟ    ﺐﺘآأ ﻮﻟ    ﺎﻧأ  ﻜﺗ ﻢﻟ ﻮﻟ ﻞه ﺐﺘ   ﻲﺒﺘﻜﺗ ﻢﻟ ﻮﻟ ﻞه  ﺐﺘﻜﺗ ﻮﻟ ﻞه   ﻦﻴﺒﺘﻜﺗ  ﻮﻟ ﻞه  ﺐﺘﻜﺗ  ﻢﻟ ﻮﻟ   ﻲﺒﺘﻜﺗ  ﻢﻟ ﻮﻟ   ﺐﺘﻜﺗ ﻮﻟ    ﻦﻴﺒﺘﻜﺗ ﻮﻟ   ﺖﻧأ  ﺐﺘﻜﻳ ﻢﻟ ﻮﻟ ﻞه   ﺐﺘﻜﺗ ﻢﻟ ﻮﻟ ﻞه  ﺐﺘﻜﻳ ﻮﻟ ﻞه   ﺐﺘﻜﺗ ﻮﻟ  ﻞه  ﺐﺘﻜﻳ  ﻢﻟ  ﻮﻟ    ﺐﺘﻜﺗ  ﻢﻟ ﻮﻟ   ﺐﺘﻜﻳ ﻮﻟ    ﺐﺘﻜﺗ ﻮﻟ   ﻮه  ﺐﺘﻜﻧ ﻢﻟ ﻮﻟ ﻞه   ﺐﺘﻜﻧ  ﻮﻟ ﻞه   ﺐﺘﻜﻧ  ﻢﻟ  ﻮﻟ    ﺐﺘﻜﻧ ﻮﻟ    ﻦﺤﻧ  ﻟ ﻮﻟ ﻞه اﻮﺒﺘآ ﻢ   ﻦﺒﺘﻜﺗ ﻢﻟ ﻮﻟ ﻞه   نﻮﺒﺘآ ﻮﻟ ﻞه   ﻦﺒﺘﻜﺗ ﻮﻟ  ﻞه   اﻮﺒﺘﻜﺗ ﻢﻟ ﻮﻟ    ﻦﻴﺒﺘﻜﺗ  ﻢﻟ ﻮﻟ   نﻮﺒﺘﻜﺗﻮﻟ    ﻦﻴﺒﺘﻜﺗﻮﻟ   ﻢﺘﻧأ  اﻮﺒﺘﻜﻳ  ﻢﻟ ﻮﻟ ﻞه   ﻦﺒﺘﻜﻳ  ﻢﻟ ﻮﻟ ﻞه  نﻮﺒﺘﻜﻳ ﻮﻟ ﻞه   ﻦﺒﺘﻜﻳ ﻮﻟ ﻞه   اﻮﺒﺘﻜﻳ  ﻢﻟ ﻮﻟ    ﻦﺒﺘﻜﻳ  ﻢﻟ  ﻮﻟ    نﻮﺒﺘﻜﻳ ﻮﻟ    ﻦﺒﺘﻜﻳ ﻮﻟ   ﻢه

Türkçe ile Arapçada dilek şart kipi kullanımındaki tekabül veya tenakuz noktaları örnek cümlelerde izlenebilir.

Biz geç yatsak, erken kalkamayız.  ﻦﻳﺮﻜﺒﻣ ﻆﻘﻴﺘﺴﻧ ﻻ ،ﻦﻳﺮﺧﺄﺘﻣ ﺎﻨﻤﻧ ﻮﻟ          .

Siz bizi ziyaret etseniz, memnun kalırız.  ﻦﻴﺣﺮﻓ ﺎﻨﻴﻘﺑ ،ﺎﻧﻮﻤﺗرز اذإ               .

Ölse bile onu unutmayacak.     تﺎﻣ ﻮﻟ ﻰﺘﺣ ﻩﺎﺴﻨﻳ ﻦﻟ                              .

Maaşımız artsa bile yetmiyor.    ﻰﻔﻜﻳﻻ نﺎﻀﻳأ ،ﺎﻨﺒﺗار داز ﻮﻟ ﻰﺘﺣ              .

Kirayı ödesen de ödemesen de evden çık. ﻦﻣ جﺮﺧأ ،ﻊﻓﺪﺗ ﻢﻟ ما رﺎﺠﻳﻹا ﺖﻌﻓد ءاﻮﺳﺖﻴﺒﻟا     .

Onlar bize gelmeseler, biz onlara gideriz.   ﻢﻬﻴﻟإ ﺐهﺬﻧ ،ﺎﻨﻴﻟإ اﻮﺗﺄﻳ ﻢﻟ ﻮﻟ .


Dilek  şart kipi, Türkçenin doğasından gelen bir zaman kipi olup Arapçada ise yapay bir kip görümümdedir. Belki Arap dil kültüründe böyle bir zamanın işlerlik kazanmasına ihtiyaç duyulmamış olabilir. Ancak bu, dilek  şart kipi anlamının Arapçada ifade edilemeyeceği anlamına gelmemelidir. Aynı eylem kipi farklı yapılarla aynı anlamı ifade etmekle birlikte bu dilin kendi tabiatında var olup kullanılan zamanların üslûp akıcılığına ve anlamlarının açıklık derecesine yetişemeyebilir.  Belirli geçmiş zamanın Türkçe ile Arapça çekimleri karşılaştırılan (Tablo:4) ile (Tablo:5)’te, her iki dilde fiiller dilin akıcılığına uygun bir yapıda oldukları görülmesine rağmen (Tablo:13) ile (Tablo:14)’de aynı insicamı görmek pek kolay değildir. Yalnız bu benzetmelerin “bir dili diğer bir dile üstün kabul etmek yanlışıyla”hiçbir ilgisi yoktur. Çünkü diller arasındaki yapısal farklar veya onu konuşan toplumun geri/ileri oluşu, dillerin üstülüğünü belirleme aracı değildir. Hiçbir dilin diğer bir dile üstünlüğü olmadığı gibi, tüm dünya dilleri yapıda farklı olsalar da her dil aynı anlamları anlatama gücündedir. Aralarındaki fark sadece toplumun kültürel yapısı doğrultusunda bazı yapısal ve anlatımsal aykırılıkların olmasıdır ki, bu da yadırganması makul olmayan doğal bir sonuçtur. Burada söz konusu yapılan olgu, diller arsındaki farkların öğrenim veya öğretime nasıl yansıtılması gerektiği konusudur. Çünkü hedef dille anadil arasındaki tekabül ve tenakuz ince bir ayrımla ortaya konmadan, sağlıklı öğretim veya öğreniminin yapılması çağdaş dilbilimin esaslarıyla çelişen bir durumdur.

Sonuç

1. Türkçe fiil çekimlerinin Arap öğrencilere öğretilmesinde dikkat edilmesi gereken önemli konulardan biri, fiillerin çekim düzenlerinin tıpkı yapısal tezatta olduğu gibi birbirine benzeme yerine aksi bir sistemin işlediği gözardı edilememelidir.  İki dil arasında karşılıklı sürdürülecek öğretim çalışmalarının bu çelişkili yapıya göre düzenlenmesi başarıya katkı sağlayacak önemli bir unsurdur. Fiil çekim sistemlerindeki tezatlı düzen, yerine göre öğretimi kolaylaştırıcı bir unsura çevrilebilir. Çünkü çoğu zaman diler arasında yarı benzer durumların öğretilmesi, öğrencilere zıt konuların öğrenilmesinden daha zor gelmektedir. Öğrencinin anadilinde olmayan yapılar, hedef dilin bir özelliği olarak basit, açık ve örnekli bir yöntemle öğretildiğinde daha kolay ve kalıcı olarak öğrenilmektedir. Yani anadilde olmayan konuların öğretiminde benzersizlik kuralı uygulanmalıdır.

2. Türkçe fiil çekimlerinin öğretimde karşılaşılan zorlukların tümü iki dil arasındaki farklardan dolayı değildir. Öğretimi zorlaştıran sebeplerden bir diğeri de, öğretim yaklaşımından kaynaklanmaktadır. Bunların başında Türkoloji bölümlerinde okutulan Türkçe gramer kitaplarının Arapça gramer öğretim yöntemiyle düzenlenmiş olmaları gelmektedir. Madem iki dil arasında benzerlik değil zıtlık var, her iki dilin gramer konuları kendi sistemlerinde öğretilmesi gerekir.

3. Türkolojilerdeki Türkçe gramer kitaplarında zamanların adlandırılmasında bir karmaşa yaşanmaktadır. Her eylem zamanının işlenmesinde işaret edildiği gibi hemen hemen tüm kitaplarda değişik bir isimlendirmeyle karşılaşmak mümkündür. Aynı karmaşayı Türkçe dilbilgisi ve yabancılara Türkçe öğretim kitaplarında da görmek mümkündür. Türkoloji ders kitaplarında zamanların farklı isimlendirilmesi belki de Türkçe dilbilgisi kitaplarının etkisiyle olduğu söylenebilir. Bu problemin çözümü için Türkçe dilbilgisi kitap yazarlarının en azından zamanlar üzerinde isim birliği sağlamaları zorunludur.

4. Türkçe fiil çekimlerinde  şahıs zamirlerinin az olması, tensiye ve müennesin olmaması, Arapçada on dört şahıs çekim kalıbının altıya düşmesi, öğretimde motive aracı olarak kullanılmalıdır. Önce Türkçe ses uyumu sisteminin temel kurallarının öğretilmesi ve daha sonra da istisnaların verilmesi öğretimi kolaylaştıracaktır. Diğer yandan Türkçede fiil zamanlarının Arapçaya göre fazla görünümünün doğurduğu olumsuzluk, düzenli çekimin sisteminin sağlayacağı kolaylıkla giderilebilir.

5. Türkçede şimdiki zaman, geniş zaman ve gelecek zaman için tablo 5, 6 ve 7 de izlenebileceği gibi ayrı ayrı kipler vardır ve düzenlidir. Buna karşılık Arapçada (ﻞـﻌـﻔﻳ) şimdiki zaman, geniş zaman ve gelecek zamanın olumlusu için ortak kullanıma sahip bir kiptir. Bu kipin şimdiki zaman olumsuzu ( ﺎﻣ  / ﻻ  + ﻞـﻌـﻔﻳ ) kalıbıyla, geniş zaman olumsuzu ( ﻻ  + ﻞـﻌـﻔﻳ ) kalıbıyla ve gelecek zamanın olumsuzu da (  ﻦﻟ  + ﻞـﻌـﻔﻳ ) kalıbıyla yapılır. Başta basit görülen nispeten karışıklık gösteren bu yapı yerine, olumsuz  şekli hep “-ma” ile yapılan bir sistemle karşılaştırılarak öğretilmesi, öğrencinin Türkçede fiil zamanlarının çokluğu endişesine düşmesini önler.

6. Türkçede çok yaygın kullanılan belirsiz geçmiş zamanın, Arap öğrencilerin çok az kullandıkları ve kullanıldığında da zaman ifadesi veya yapısı çoğunlukla yanlış olduğu gözlenir. Bunun sebebi Türkçedeki (kök + –mış, –miş) zamanın tam bir karşılığının Arapçada olmaması olabilir. Bu zamanın öğretiminde gramatik ve pragmatik kullanım alıştırmalarına özel önem verilerek yeni bir kullanım becerisi kazandırma teknikleriyle belleğe yerleştirilmelidir.

7. Arap öğrenciler, çoğunlukla şimdiki zaman eki –yor’dan önceki “a” ve “e”lerin “ı” ve “i”ye, konuşma dilinde  “a” ve “e”lerin “ı/i/u/ü,” seslerine dönüşmesine pek kolay alışamamaktadırlar. Böyle bir problemin ortaya   çıkmaması için, önce  şimdiki zamanın yazı dilinde kullanımı melekeye dönüşmesi sağlanmalı ve daha sonra iletişim ortamlarında pekiştirilmelidir.  8. Öncelikle Türkiye’de yabancılar için hazırlanan Türkçe öğretim setleri daha sistematik ve konular tutarlı hale getirilmeli, dilbilgisi kitapları yeniden gözden geçirilmelidir. En azından kitaplar arasında zamanların isim birliği ve konulara yaklaşım tarzı çelişkilerden arındırılmalıdır. Türk Dil Kurumu, Türk dili için böyle bir tarihî görevi yüklenmelidir. Özellikle tarihte Türk dilinin ilk öğretilmeye başlandığı yer olan Mısır’daki çalışmalar desteklenmeli ve Araplara Türkçe öğretim kitaplarının geliştirilmesini desteklemelidir.

9. Mısır’da Türkologların yazdıkları Türkçe dilbilgisi kitapları, gramatik, Türkçe yazım ve anlatım gibi yönlerden yeniden gözden geçirilerek geliştirilmesi Türkçe öğretimine önemli katkılar sağlayacaktır. Öğretimin başarısı için her iki dilin tüm dilbilgisi alanlarını kapsayacak karşılaştırmalı öğretim çalışmaları yapılmasını gerektirmektedir. Bunların sonuçlarına göre yeni çağdaş Türkçe-Arapça öğretim kitapları hazırlanmalıdır.

10. Kahire Türkçe Öğretim Merkezi daha fonksiyonel hala getirilerek burada Türkçe Arapça karşılaştırmalı dil öğretim uzmanlarının görevlendirilmesi, Türkoloji öğrencilerinin başarısı için hayatî bir öneme sahiptir.


Yrd.Doç.Dr. Candemir DOĞAN

Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi  Doğu Dilleri ve  Edebiyatları Bölümü

(Kahire Türkçe Öğretim Merkezi Uygulaması)Yorum ekle

Yorumlarınız bizim için önemli.Yorumlarınızda lütfen genel ahlak kurallarına riayet ediniz.Biliyorsunuz yorum yazdığınızda IP adresiniz site yönetimi tarafından görünmektedir ve ülkemizde son zamanlarda sosyal paylaşım sitelerinden yapılan uygunsuz yorumlara mahkumiyet verilebilmektedir.Lütfen bunları gözönüne alarak yorum yazınız. turkcede.org


Güvenlik kodu
Yenile

ZİYARETÇİ SAYISI

mod_vvisit_counterBugün5769
mod_vvisit_counterDün13988
mod_vvisit_counterBu Ay407668
mod_vvisit_counterToplam8387400

SİTEDE KİMLER VAR

Şu anda 343 konuk çevrimiçi

REKLAMİCİN