Yabancılara Türkçe Öğretimi Alanında Yayınlanan Makaleler Üzerine Bir Analiz Çalışması

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Bu çalışmanın amacı 2010-2016 yılları arasında yabancılara Türkçe öğretimi alanında yazılmış makalelerin araştırma eğilimlerini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda doküman incelemesi yöntemiyle yabancılara Türkçe öğretimiyle ilgili makaleler incelenmiştir. Bu makaleler ULAKBIM ve GOOGLE SCHOLAR veri tabanları üzerinden taranmış ve Türkçe olarak yazılmış makaleler seçilmiştir. Seçilen makalelerden bir kısmı araştırma kapsamına uygun olmadığı için değerlendirme dışında bırakılmıştır. 2010-2016 yılları arasında hazırlanmış toplam 191 makale araştırma kapsamına dahil edilmiştir. Toplanan makaleler “YTÖ Yayın Sınıflama Formu” kullanılarak incelenmiştir. Bu forma göre makalelerin yayın yılı, yazar sayısı, konusu, deseni/yöntemi, örneklemi, veri toplama araçları ve verilerin analizi başlıkları altında inceleme yapılmıştır. Bu inceleme işleminde ise içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Forma işlenen veriler SPSS 17.0 programına aktarılarak istatistiksel hesaplamalar yapılmıştır. Araştırma sonucunda yabancılara Türkçe öğretimiyle ilgili çalışmaların çoğunlukla nitel desene göre yapıldığı; örnekleminin, veri toplama aracının ve veri analiz tekniğinin de bu doğrultuda şekillendiği söylenebilir.

 

İnsanların diğer toplumlarla iletişim ve etkileşim kurabilmesini sağlamada yabancı dil öğretimi önemli rol üstlenegelmiştir. Yabancı dili öğrenen bireyler ihtiyaç duyuldukça kendi dilini de diğer toplumlara öğretmekten geri kalmamıştır. Tarihî, coğrafi, ekonomik vs. şartlar düşünüldüğünde Türkler de hem farklı milletlerin dilini öğrenmiş hem de Türkçeyi ihtiyaç duyanlara öğretmiştir. Günümüzde birçok ülkeden çok sayıda insan çeşitli sebeplerle Türkçe öğrenmek için hem ülkemize gelmekte hem  de yurt dışındaki Türkçe öğretim merkezlerinde Türkçe öğrenmektedir. Geçmişten beri birçok yabancının öğrendiği Türkçenin uluslararası tanınırlığının ve işlevselliğinin (Alyılmaz, 2010) artmasıyla bu süreç daha da hızlanmıştır. Türkçenin öğretimine olan bu ilgi bu alanda yapılan akademik çalışmaları da hızlandırmış ve birçok üniversitede bu alanda yüksek lisans ve doktora düzeyinde tezler yazılmıştır. Tezlerin yanında çok sayıda bildiri ve makale de hazırlanmıştır. Sayısı gittikçe artan bu yayınların belirli standartlara sahip olması da önem taşımaktadır. Yeni bir araştırma alanı olan Yabancılara Türkçe öğretiminin ve bu alanda yapılan yayınların geçmişinin pek de geriye gitmediği bilinen bir gerçektir (Güzel, 2003). Böylesine yeni bir alanda yapılacak çalışmaların bu konudaki ihtiyacı giderebilecek nitelikte olması da bu anlamda önemlidir. Türkçe öğretimi alanında yapılan yayınları toplu bir şekilde inceleyen çeşitli araştırmalarla karşılaşmak mümkündür. Türkiye’de alan eğitimi/öğretimi üzerine yapılan çalışmaların incelendiği  ve böylelikle temel eğilimlerin belirlenmeye çalışıldığı araştırmalar, son yıllarda gittikçe öne çıkmaktadır (Bozkurt ve Uzun, 2015). Yapılan araştırmaların kendinden önceki araştırmaların üzerine inşa edildiği düşünüldüğünde belirli dönemlere ilişkin alan yazını değerlendirmesinin yapılması o döneme ilişkin araştırmaların niteliğine dair bilgi vermekle birlikte daha sonraki araştırmalara da ışık tutmaktadır (Erdem, 2011). Bu araştırmalardan bazıları yapılan çalışmaları kaynakça şeklinde sınıflandırırken bazıları içerik analiziyle incelemiştir.

Mert (2002) Türkçenin öğretimi üzerine hazırladığı kaynakça çalışmasında 132 lisansüstü tez, 190 makale, 72 kitap ve 34 seminer-bildiriye yer vermiştir. Bu çalışmalardan 19’u yabancılara Türkçe öğretimi üzerine hazırlanan lisansüstü tezlerden oluşmaktadır. Başka bir kaynakça denemesinde Erdem (2009) yabancılara Türkçe öğretimi ile ilgili bir çalışmaları tarihten günümüze sınıflandırmıştır. Bu çalışmada yabancılara Türkçe öğretimi üzerine hazırlanan 25 adet lisansüstü tez, 121 makale ve

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

135 bildiri ele alınmıştır. Yabancılara Türkçe öğretimiyle ilgili bir diğer  kaynakça çalışması Kahriman vd. (2013) tarafından hazırlanmıştır. Bu çalışmada yabancılara Türkçe öğretimiyle ilgili 186 kitap, 155 makale, 174 lisansüstü tez, 229 seminer, kurultay, ve sempozyum bildirisine yer verilmiştir. Göçer, Çaylı ve Çavuş (2016) 2013- 2015 yılları arasında yayınlanan yabancılara Türkçe öğretimiyle ilgili çalışmaları değerlendirerek kesitsel bir inceleme yapmışlardır. Bu araştırmada  makale,  tez, bildiriler sınıflandırılmıştır.

Türkçe eğitimi alanında yapılan tezleri meta-analiz yöntemiyle inceleyen Coşkun, Özçakmak ve Balcı (2011) 1981-2010 yılları arasındaki tezlerin yöntemleri, konuları, türleri, hedef kitleleri, yayın yılları, üniversiteleri ve enstitüleri  üzerine  bir değerlendirme yapmışlardır. Çalışmada yabancılara Türkçe öğretimi ile ilgili de 85 tez incelenmiştir. Varışoğlu, Şahin ve Göktaş’ın (2013) Türkçe eğitimi araştırmalarındaki eğilimleri belirlemek için yaptığı çalışmada bu alandaki yayınlar içerik analiziyle incelenmiştir.    Bu    çalışmada    yabancılara    Türkçe    öğretimiyle    ilgili    35    makale değerlendirilmiştir.

Loading...

    

 Sosyal ağdan bizi takip ederek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

Telif hakları için tıklayınız...                                                        
Copyright © 2010 Türkçede.org                                                 Türkçenin öğretiminde katkısı olması dileğiyle...